Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

Đăng ngày: 21/04/2022 , 10:31 GMT+7

Phàm là người sinh trong cõi Dục, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm. Các tội lỗi từ nghiệp mà phát sinh, đặc biệt dễ phạm nhất là khẩu nghiệp; do đó nên người muốn dứt hết tội, tất nhiên phải đem nghiệp để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.

Bài Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp giúp chúng ta sám hối được những điều khẩu nghiệp mà chúng ta gây ra. Nội dung bài kinh được chia sẻ dưới đây:

Lời bài Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

Cúi Đầu Kính Lễ Như Lai

Con Xin Sám Hối Nghiệp

Sai miệng mồm

Ác miệng bốn thứ bao gồm:

Nói lời thô ác om sòm dệt thêu

Tâng công nói lưỡi hai chiều

Nói lời chẳng thực đặt điều dối gian

Lời kinh giáo huấn rõ ràng

Đó là Nhân Địa Ngục Đàng Đoạ sa

Cùng loại Ngạ Quỷ Ác Ma

Chịu nhiều thống thiết

Khảo tra ngục hình

Nếu sanh vào cõi súc sinh

Làm loài quạ cú

Phát thanh rợn mình

Nếu sanh trở lại cõi người

Miệng mồm hôi thối

Nói lời điêu ngoa

Ở trong thân quyến bất hòa

Hay tranh hay cãi

Người xa lánh dần

Miệng gây nghiệp ác ngu đần

Quy Y Tam Bảo ngàn lần ăn năn

Cúi Đầu Kính Lạy Thế Tôn

Một lòng Sám Hối lòng son giãi bày

Chúng con nhiều kiếp đến nay

Dùng lời thô ác mà gây giận hờn

Với người gây gổ tranh hơn

Nói năng bất nhã

Khinh lờn người trên

Chẳng phân quen lạ sang hèn

Thốt lời nhục mạ

Dưới trên chẳng màng

Miệng mồm chửi rủa phũ phàng

Khiến người oán hận

Tìm đường tránh xa

Cùng người xô xát bất hòa

Oán trời trách đất kêu la quỷ thần

Miệng mồm la lối vang dần

Tạo ra ác khẩu

Thiên thần cũng kiêng

Tội tình vô lượng vô biên

Nay Xin Sám Hối

Nghiệp Điên Dập Đầu

Đời con chẳng biết từ đâu

Chuyên lòng dối trá

Mưu cầu lợi riêng

Ăn không nói có hư huyền

Đặt điều nói láo làm tiền người tin

Cha con thân quyến bạn hiền

Cũng mưu lừa dối

Nói điên làm quàng

Làm cho chia rẽ họ hàng

Làm cho nước mất

Nhà tan mới đành

Hoặc dùng yêu thuật ma hàn

Miệng khoe khoang

Đã tựa thành thánh nhân

Tứ thiền Bát định chứng phần

Bồ Tát La Hán

Được thân thánh hiền

Bầy điều sai khiến long thiên

Sắm trò cầu đảo

Chuyển miền gió mưa

Nay Con Sám Hối Xin chừa

Lòng con chí thiết tóc tơ phát lồ

Hoặc dùng lời lẽ điểm tô

Văn hoa trau chuốt mưu đồ lợi danh

Hoặc dùng âm nhạc chữ tình

Hoặc dùng son phấn

Tô mồm vẽ môi

Lẳng lơ lời nói tiếng cười

Làm điều sằng bậy

Dụ người tà dâm

Khiến người mê sắc loạn tâm

Mỏi mòn chí khí lỗi lầm chẳng hay

Hoặc dùng ý ngữ khoe tài

Vu khống xuyên tạc

Chê bai trung thần

Rèm pha hiếu tử hiền nhân

Khiến cho hậu thế

Ghi lầm người ngay

Ức oan khó cỗi tỏ bày

Ôm lòng oán hận tội dày sử sanh

Nay con phát lộ Chí Thành

Tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ

Kể từ kiếp kiếp nghìn thu

Gây ra tội lỗi oán thù vì đâu

Bày ra lời nói đôi chiều

Tán dương ngoài mặt

Đặt điều sau lưng

Rèm pha phân tán đôi đường

Tâng công kích bác

Lời dường như dao

Vui tôi nghi kỵ lẫn nhau

Vợ chồng ly tán bạn bè lìa xa

Hai bên liên kết an hoà

Cùng vì thêu dệt rèm pha sự tình

Gây lên thù oán giao tranh

Làm cho nước loạn

Dân lành khóc la

Ác nghiệp như nước Hằng Hà

Lòng thành Sám Hối

Xin tha nghiệp dầy

Con nguyện tu sửa từ đây

Nguyện cho tội ác

Miệng này hóa không

Ác Nghiệp Miệng Sám vừa xong

Nhờ công đức sám

Mà lòng được yên

Âm thanh tám thứ đủ duyên

Biện tài bốn thứ chu viên tựu thành

Phát ngôn lời lẽ đành rành

Nói năng hòa hợp ý lành lợi danh

Ai nghe cũng thỏa tấm lòng

Biết rành ngôn ngữ

Tục phong mọi miền

Ngôn ngữ bất tuyệt liên miên

Khiến người giải thoát

Ưu phiền phàm phu

Nhập hàng thánh giá chân tu

Mờ con mắt tuệ phá tù tối tăm

Con xin phát nguyện nhất tâm

Sám hối nghiệp miệng

Mê lầm xưa nay

Cúi đầu năm vóc trước đài

Hướng Về Tam Bảo

Miệt Mài Quy Y.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Ngày mới nguyện cầu chư phật

Gia hộ cho tất cả mọi người trên toàn thế giới

Đêm ngày an lành

Sáu thời đều an lành

Bình an mạnh khỏe

Sớm chiều tinh tấn

Thân tâm thường an lạc

Bệnh tật tiêu tan

Tai qua nạn khỏi

Gặp nhiều may mắn

Ấm no hạnh phúc

Và mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người!

A Di Đà Phật!

Đăng ngày: 21/04/2022 , 10:31 GMT+7

Tin liên quan